CIM-Regler

Regler jernbane/CIM - reglerne


International konvention om befordring af gods på jernbane ratificeret i Danmark
Jernbaneloven gengiver de vigtigste bestemmelser i CIM-loven
Reglerne om internationale jernbanetransporter har udgangspunkt i CIM-konventionen, som omhandler kontrakten om international befordring af gods med jernbane. CIM-konventionen er bilag (B) til konventionen om international jernbanebefordring (COTIF) af den 9 maj 1980.

 

Specielt for Østeuropa - SMGS Regler – Jernbane


Jernbanetransport i CIS landene og de baltiske stater sker indenfor rammerne af Organisation for Coorporation Railway Lines (OSJD), som er en international mellemstatslig organisation der blev grundlagt I 1956.
Blandt medlemmerne er alle lande i Centraløsteuropa, CIS, Nordkorea, Kina, Mongoliet og Cuba.


Reglerne, der omhandler hvordan jernbanetransport foregår, kaldes SMGS regler.
I modsætning til CMR konventionen, Warsaw reglerne og Hagh-Visby reglerne, er SMGS reglerne kun gældende for lande som er medlem af organisationen.
Disse regler indeholder en lang række risikoundtagelser og administrative hurdler, som gør det næsten umuligt at få nogen form for kompensation i tilfælde af tab, skade eller forsinkelse. Derudover har jernbanemyndighederne kun pligt til at svare på skadesanmeldelsen inden for 180 dage, hvilket kan betyde stor forsinkelse af evt. udbetaling af erstatning.